Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Stary Sącz

Lasy Nadleśnictwa Stary Sącz położone są w województwie małopolskim, w powiecie ziemskim nowosądeckim i w powiecie limanowskim.

Nadleśnictwo Stary Sącz gospodaruje na 8206 ha lasów własności Skarbu Państwa, organizacyjnie podzielone jest na dwa obręby leśne (Nowy Sącz, Stary Sacz), a każdy obręb na 4 leśnictwa.

 

Obręb Nowy Sącz ma charakter podgórski i górski. Część północna to stosunkowo niskie wzniesienia (220-500 m npm), pomimo to zbocza niektórych wzniesień są miejscami bardzo strome. Teren o charakterze górskim z silnie pofałdowanymi stokami o dużych spadkach i różnorodnej wystawie stanowi południową część obrębu, która miejscami osiąga poziom 800 m npm.Charakter górski – gór średnich i wysokich posiada obszar obrębu Stary Sącz. Większa  część obrębu znajduje się na stokach Pasma Radziejowej na wysokości od 330 do 1175 m npm. Są to góry o stromych zboczach z przeważającą wystawą północną. Góry zdecydowanie niższe (od 330 do 500 m npm.) występują w północnej części obrębu, a wzniesienia te mają łagodniejsze stoki, chociaż są one często poprzecinane dolinami licznych potoków, o stromych zboczach. Kompleksy leśne mają tutaj charakter rozdrobniony i zajmują z reguły przyszczytowe i grzbietowe partie wzniesień, rzadziej niedostępne doliny potoków.

 

Lasy Nadleśnictwa Stary Sącz wykazują duże bogactwo gatunkowe. Głównymi gatunkami są: jodła (50%) i buk (31%). W mniejszym udziale występują: świerk (5%), sosna (4%), modrzew (3%), dąb (2%), jesion (2%), jawor (1,5%), udział pozostałych  to 1,5%. Z pozostałych gatunków rodzimych występują: klon zwyczajny, wiąz, grab, brzoza, olcha czarna i szara, czereśnia, topola, osika, wierzba, lipa. Warstwę podszytową najczęściej tworzą: leszczyna, kruszyna, jarząb pospolity, wierzba, bez czarny, czeremcha. W podszycie występuje również wiele gatunków budujących drzewostany takich jak świerk, jodła, buk, brzoza, grab i dąb.Z uwagi na wysokie walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne 2761 ha lasów wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którego głównym celem jest zachowanie w możliwie nie zmienionym kształcie całości kulturowo-przyrodniczych walorów Sądecczyzny. W zasięgu działania nadleśnictwa istnieje Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (w tym 3585 ha n-ctwa), który chroni tereny wyróżniające się krajobrazowo, podlegające zagospodarowaniu w sposób zapewniający uzyskanie pożądanego stanu równowagi w przyrodzie. Część terenów nadleśnictwa znajduje się w  Sieci NATURA 2000, tj.:Ostoja Popradzka, Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego, Łososina, Środkowy Dunajec z dopływami.

 

Dla ochrony cennych fragmentów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie nadleśnictwa utworzono również rezerwaty przyrody: „Cisy w Mogilnie", którego celem jest ochrona i zachowanie naturalnego stanowiska cisa i „Białowodzka Góra" utworzony w celu zachowania naturalnych zespołów buczyny karpackiej i dąbrowy ze stanowiskiem jarząba brekini oraz roślinności skalnej porastającej zbocza i szczyt.